Bakı bölməsi

 

Mövzu: Heydər Əliyev Siyasəti: Multikulturalizm və Tolerantlığın təntənəsi

Zaman: 04-05.05.2018

Məkan: Azərbaycan Dillər Universiteti.  Azərbaycan Respublikası..Bakı ş.Rəşid Behbudov küç.134

Moderatorlar: prof. A. Məmmədov (Azərbaycan), prof. M.Əliyev (Azərbaycan), dos. A. Yusifzadə (Azərbaycan),

prof. N.P. Baranova (Belraus), dos. S.Əliyeva (Azərbaycan), prof. L.Zhang (Çin), prof. R.V. Vasko (Ukrayna),

dos. Ə. Abdiyeva (Azərbaycan), prof. D.Z. Qoçeridze (Gürcüstan), prof. N. Mehdiyev (Azərbaycan),

İ. A. Krayeva (Rusiya), prof. S. Rüstəmova-Tohidi (Azərbaycan), dos. A. Şahmuradov (Azərbaycan),

prof. A. Figus (İtaliya), R.Həsənov (Azərbaycan), dos. İ. Kunina (Azərbaycan), PhD G. Amoretti (İtaliya).

I HİSSƏ:

Heydər Əliyev Siyasəti: Multikulturalizm

və Tolerantlıq İdeyaları

ADU-nun Akt zalı III mərtəbə

04 may 2018-ci il

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 

 1. Ağayeva Ziba Bahadır qızı (AMEA)

Tolerantliq mənəvi dirçəlişin əsasi kimi

 

 1. Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı (ADU)

Multikulturalizm və Azərbaycanda dil siyasəti

 

 1. Əmirova Aygün

Религиозная толерантность как важнейшая ментальная

черта Азербайджанского народа и внимание к ней в

политической деятельности Гейдара Алиева

 

 1. Sideifzadə Sevinc Əli qızı (ADU)

Роль фонда Гейдара Алиева в развитии мультикультурализма в Азербайджане

 

 1. Fərəcbəyli Könül Tahir qızı, ADU

Heydər Əliyev siyasəti: multikulturalizm və tolerantlıq ideyaları

 

 1. Musayeva Afət (ADU)

The culture of tolerance in Western Europe, Russia and Azerbaijan

 

 1. Kunina İrina (ADU)

Межрелигиозный диалог, как фактор (мягкой силы) мировой политики

 

 1. Rəcəbova Aytən (ADU)

Multikultural mühitdə dil siyasətinə dair

 

 1. Orucova Tərlan Əhməd qızı ( ARPDİA)

Multikulturalizm – alternativi olmayan siyasət kimi

 

 1. Mehdi Niyazi (ADU)

Multukulturalizm çərçivəsində dini plyuralizm. Problemin fəlsəfəsi və  Azərbaycan üçün nəticələri

 

 1. Bəşirova Səadət Mübariz qızı

Heydər Əliyev və multikulturalizm ideyaları

 

 1. Hüseynov Anar Tahir oğlu (AMEA)

Azərbaycan respublikasinin kulturoloji strategiyalara əsaslanan  düşünülmüş multikulturalizm siyasəti

 

 1. Süleymanova Xatirə Etibar qızı (ADU)

Мультикультурализм и идеи толерантности в политике   

Гейдара Алиева

 

 1. Qurbanova Gülnarə Qorxmaz qızı (MDU)

Azərbaycanda tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinin inkişafı

 

 1. Ələsgərov Vüqar (ADU)

Azərbaycan multikulturalizmi Avropa təsisatlarının sənədlərində

 

 1. Abdullayeva Xəyalə Rəmiyyədin qızı (MDU)

Heydər Əliyev irsinin Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin  

formalaşmasındakı əvəzsiz rolu

 

 1. Vəliyeva Məlahət Əkbər qızı (ADU)

Билингвизм как проявление мультикультурализма и идей  

толерантности в современном Азербайджане

 

 1. Hüseynov İlyas Vaqif oğlu (BSU)

Azərbaycanda yaşayan yunanlar multikulturalizm dəyərlərini paylaşırlar

 

 1. Rzayeva Çinarə Vaqif qızı (AMEA Naxçıvan Bölməsi)

Multikulturalizm keçmişdən bu günümüzə

 

 1. Abdurəhmanova Fidan Nizaməddin qızı (ADU)

Ədəbi abidələrin müqayisəli tədqiqi multikulturalizm kontekstində

 

 1. Budaqova Aynur Muxtar q. (ADU)

Multikultural işçi qrupları

 

 1. İsmayılova Dilarə  Əbdül qızı (ADU)                        

Teaching English in a multicultural context at the Azerbaijani University of  Languages

 

 1. Yunusova Günel Xanlar qızı (ADU)

Azərbaycanda multikultural dəyərlərin yeri və rolu

 

 1. Nağıyev Anar (ADU)

Building a society through intercultural sustainability

 

 1. Məhərrəmova Nigar Çingiz qızı (ADU)

Əsrlər öncə yola çıxan multikulturalizm bu gün Azərbaycanda

 

 1. Bağırova Aysel Möhübbət qızı (ADU)

Heydar Aliyev: An Architect of the multiculturalism policy of the Republic of Azerbaijan

 

 1. Məmmədov Əli Sayad oğlu (ADU)

Некоторые аспекты политики мультикультурализма в Азербайджане

 

 1. Məmmədov Misgər Yolçu oğlu, Hüseynova Aidə Aydın qızı

Multikulturalizmin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri

 

 1. Ağasiyev İkram Kərim oğlu (SDU)

Multikulturalizmin təbliğində Qafqazın alman əhalisinin tarixinin  

araşdırılmasının əhəmiyyəti haqqında

 

 1. Cavadova Zərifə Şamil qızı (ADPU-nun Şamaxı filialı)

Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması və inkişaf  etdirilməsində Heydər Əliyevin rolu

 

 1. Babayeva Suad Rafiq qızı (UNEC)

Мультикультурализм и толерантность – достояние азербайджанского  народа

 

 1. Sevinc Zeynalova

Глобализирующийся мир  и азербайджанская культура

          

 1. Hüseynov Rəhman Nail oğlu (ARPDİA)

Cəfərov Mikayıl Ramiz oğlu (ARPDİA)

Azərbaycanda Multikulturalizm siyasəti

 

 1. Hacı Rauf Məmmədcan oğlu (BSU)

Məmiyeva Elza İlqar qızı (BSU)

Azərbaycanda  multikulturalizm  və  erməni  və vandalizmi

 

 1. Салимова  Замина  Хафиз  кызы (UNEC)

Мультикультурализм – залог успешного развития

современного государства 

 

 1. Aybəniz Həsənova

Azərbaycanda multikultu­ralizm və tolerantlıq ideologiyası

bazasında cəmiyyət quruculuğu

 

 1. Mehman Əliyev

Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında multikultural ovqat

   

 1. Alizade Najafov, Anar Karimli

Some of Features of Multicultural Model of Azerbaijan

  

 1. Севиндж Рзаева

Мотивы мультикультурализма в немецкоязычной  

литературе и ее представление азербайджанскому читателю

          

 1. Diana Spulber (International Institute of Management, IMI-NOVA. Moldova)

  Multiculturalism a social challenge

     

 1. Longo Francesca (UNICT)

  The Ideology of Multiculturalism and Tolerance

        

 1. Guido Amoretti

Psychological obstacles to multiculturalism: how stereotypes and

mechanisms of defence

 

 1. Мамед Алиев (АУЯ)

Религиозная толерантность и мультикультурализм

в современном  Азербайджане

 

 1. Alessandro Figus, Andrea Pisaniello (Fondazione Sicurezza e Libertà, Italy)

Multiculturalism and Ostalgie

 

 1. Giacinto Maura Di (Roma Tre University,

Department of Education)

The Educational Dimension in Complex Societies:

between history and topicality

 

 1. Mustica Stefano ( Link Campus University, Italy)

Multiculturalism, innovation and learning

 

 1. Sevda Bədəlova

Azərbaycanda multikulturalizmin inkişafinda ümummilli lider 

Heydər Əliyevin rolu

 

 1. Azad Cəfərov ( ADNSU)

Heydər Əliyev və multikulturalizm

 

 1. Səmra Mustafayeva, Gülşən Əlizadə (ARPDİA)

Multikulturalizm bayrağı altında Azərbaycan və Heydər Əliyev siyasəti

 

 1. Лейли Эфенди (UNEC)

Диалог между культурами  –  основа толерантности  и 

Мультикультурализма

 

 1. Josserand Sylvie (University of NIMES)

Multiculturalism and Tolerance: a Permanent

Challenge for France

 

 1. Lalə Zülfüqar qızı Babayeva (AMEA)

Heydər Əliyev və multikulturalizm ideyaları

 

 1. Günel Bayramova (ADU)

Orta əsr Venesiya mənbələrində Qafqaz sərhədlərinə  

xarakterik  tolerantlıq nümunələri

 

 1. Səməndər Həsənov

Heydər Əliyev və onun multikultiralizm ideyaları

 

 1. Mayya Jafarquliyeva

Multicultural Dimension of Education: Strategies, Values and

Innovative Approaches (Azerbaijani case)

 

 1. Eлфиназ Гусейнова (АУЯ)

Роль английского языка в  многокультурном

образовании

 

 1. Ragusa Alessandra (University of Catania)

The ideology of Multiculturalism and Tolerance

 

 1. Ибрагимова Х.М.

Мультикультурализм как государственная политика

современного Азербайджана

 

 

Müzakirələr

 

 

 

 

II HİSSƏ:

 Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq Fəlsəfəsi

ADU-nun Muzeyi, III mərtəbə

 

Moderatorlar :  prof. Niyazi Mehdi, dos.İbrahim Kazımbəyli,

t.e.n. Aqşin Rüstəmov, dos.Şahmuradov Aqil,

prof. Həbib Zərbəliyevdos. Ədalət Abdiyeva,

dos. Əliyev Bəhmən

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 

 1. Babayev Adil (ADU)

“Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarında milli dəyərlərimiz və islam  əxlaqı  

                                                                         

 1. Fərhadov Əli Rizvan oğlu

Heydər Əliyev yolu: Azərbaycançiliq və multiikulturalizmin harmoniyasi

 

 1. Şahmuradov Aqil Şövkət oğlu (ADU)

Азербайджано – украинские отношения в свете нефтяной стратегии Гейдара Алиева

 

 1. Seyidova Səbinə Əmir qızı (ADU)

Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq fəlsəfəsi

 

 1. İbrahimov Elçin Əli oğlu (AMEA)

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda dil siyasəti

 

 1. Qasımov Ramiz Asəf oğlu (AMEA)

Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi

 

 1. Zeynalova Dilbər (ADU)

Heydər Əliyev və milli tarixi yaddaş

 

 1. Nuruzadə Şubay (ADPU)

Zamanı qabaqlayan şəxsiyyət

 

 1. Mikayılov Ülvi Aydın oğlu (BDU)

Azərbaycançılıq ideologiyası Heydər Əliyev irsinin prioritet istiqamətidir

 

 1. Əmrahova Mətanət Bəkir qızı (UNEC)

Azərbaycançılıq ideologiyası Heydər Əliyev məfkurəsini xarakterizə edən önəmli faktor kimi 

 

 1. Ələkbərli Suğra Əkbər qızı (ADU)

Ədəbiyyatımızda Azərbaycançılıq məfkurəsi

 

 1. Kazımova Sevinc (ADU)

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq

 

 1. Məmmədova Səadət (AMEA)

Azərbaycan Respublikasinin sosial dövlət kimi formalaşmasının  

konstitusional əsaslari

 

 1. İmanova Sevda (ADU)

Heydər Əliyev və Azərbaycanda dil siyasəti

 

 1. Bəşirov Vidadi (ADU)

Heydər Əliyevin mənəviyyat konsepsiyası

 

 1. Məmmədova Nailə Xudaqulu qızı (ADU)

National ideology of modern Azerbaijan – Azerbaijanism

 

 1. Məmmədova Kamandari Aygün Allahşükür qızı

Azərbaycanlı mühacirlərin fəaliyyətində Azərbaycançılıq ideyası

 

 1. Tağıyeva Sevda (ADU)

Azərbaycannnrespublikasındammdemokratik,lhüquqi və dünyəvi dövlət  quruculuğu

 

 1. Əliyeva Həmidə Əhməd qızı (ADU)

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasında ədəbiyyat məsələləri

 

 1. Zeynalova Aytac Xalid qızı, (ADU)

Heydər Əliyev və  klassik ədəbi irs    

 

 1. Tahirli Kürsümxanım (ADU)

Klassik irsimiz Heydər Əliyevin dövlətçilik tarixi kontekstində

 

 1. Nuridə Muxtarzadə (ADU)

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və milli-mənəvi     dəyərlərimiz

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq konsepsiyası kontekstində

 

 1. Nailə Əsədova (FHN)

Ümümmilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası və

milli mənəvi dəyərlərimiz

 

 1. Əyyub Kərimov (ATU)

Azərbaycançılıq  ideologiyası və onun fəlsəfi  əsasları

 

 1. İradə Hüseynova

Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın memari və qurucusudur

 

 1. Elnarə Yəhyayeva

H.Əliyevin dil siyasəti azərbaycançılığın tərkib hissəsi kimi

 

 1. Sevinc Musayeva (ADU)

Heydər Əliyevin dil siyasəti

 

 1. Günay Nadirova (ADU)

Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətində multikulturalizm və

ədəbiyyat

 

 1. Rinard Şərifov (ATMU)

Multikulturalizm siyasəti və azərbaycançiliq məfkurəsi

 

 

Müzakirələr

 

 

 

 

 

III HİSSƏ:

Müasir Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlər Sistemində

Heydər Əliyev lektoriyası III mərtəbə

 

 

Moderatorlar:  prof. Məmməd Əliyev, dos. Aida Yusifzadə,

dos. Ədalət Abdiyeva, dos. Sevdagül Əliyeva

 

Məruzəçilər və məruzələrin adları:

 

 1. Əhmədov Aqil Pirmurad oğlu (AMEA)

Azərbaycan Respublikasinda innovativ miqrasiya idarəçiliyi modeli

 

 1. Pənahov Azər Maarif oğlu (Bakı Biznes Universiteti)

 Heydər Əliyev və beynəlxalq münasibətlər

 

 1. Mustafayeva Şəfəq Fərman qızı (ADU)

Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin inkişafinda Ulu öndər Heydər Əliyevin rolu

 

 1. Səlimova Sevinc İbadulla qızı (ADU)

Heydər Əliyev və regional təhlükəsizlik məsələlərinə dair

 

 1. Abdullayeva Şəfəq Hüseyn qızı (ADU)

Heydər Əliyev- mükəmməl xarici siyasətin banisi kimi

 

 1. Əsədov Namiq Cəmaləddin oğlu (ADU)

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyev və Gürcüstan prezidenti

 E.Şevarnadze arasındakı dostluq münasibətlərinin Azərbaycan-Gürcüstan

münasibətlərinin inkişafına təsiri

 

 1. Xəlilova Rəna Kamil qızı (ADU)

Beynəlxalq əlaqələr sistemində müasir Azərbaycanın özünəməxsus yeri

 

 1. Əlizadə İlham Hacıbaba oğlu (AMEA )                                                 

Heydər Əliyevin “BP”şirkəti və tərəfdaşlarının  təmsil etdikləri 

dövlətlərlə  siyasi-iqtisadi  əlaqələrinin yaradılması  siyasəti

 

 1. Zeynalova Sənubər Surxay qızı (ADU)

Azərbaycan və Almaniya arasinda mədəni əlaqələr

 

 1. Qədimova Nərmin

Heydar Aliyev’s role in the establishment of Azerbaijan-UNESCO relations

 

 1. Əsgərova Nigar Nizami qızı (AMEA)

U.S.  energy security policy in Azerbaijan during the presidency of national leader Haydar Aliyev

 

 1. Hüseynzadə Diana Nikolayevna

Гейдар Алиев – нефтяная стратегия Азербайджана

 

 1. Daşdəmirova Nərminə Vaqif qızı (ADU)

Роль мировых языков во внутренней и внешней политике  

Азербайджана

 

 1. İsmayılova Afaq Suliddin qızı, ADU                                                 

Heydər Əliyev və  islam dünyası

 

 1. Hüseynova Rimunə Zakir qızı, GDU

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında diplomatik-siyasi

münasibətlərin inkişaf etdirilməsində Heydər Əliyevin fəaliyyəti.

 

 1. Əbdürrəhimova Şəfa (ADU)

Heydər Əliyev: Azərbaycan-Fransa əlaqələri

 

 1. Novruz Qasımov

Müasir Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində

 

 1. Kəmalə Səmədova

Azərbaycanın beynəlxalq antiterror əməliyyatların  iştirakı

 

 1. Ельшан Меджидов (АУЯ)

Анализ  внешней  политики Гейдара Алиева

 

 1. Lamiyə Qasımova

Heydər Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda

diplomatik səyləri

 

 

Müzakirələr

Qalereya

Bölmənin işi